Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • TIMSS2015
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • STEM IPST School
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achieveme...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโน...
  ร่างขอบขอบเขตของงาน เพื่อประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และสิ้นสุดการประชาพิจารณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 1.1 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์ฯ 2.2ร่างเอกสารประกวดราราซื้อกล้องวี...
  ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GSP 5.06 พื้นฐาน 1 (เรขาคณิต) ...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก