Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ACT
 • STEM training
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • TIMSS2015
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญ ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สมั...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเดินทางไปจัดกิจกรรม “ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สสวท. ” ใน คาราวานวิทยาศาสตร...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิ...
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะจัด งานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2560 หัวข้อกิจกรรม “ บ้านแห่งอนาคต ” ใน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสง...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิด อบรมออนไลน์ ใน หลักสูตรการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูหรื...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 6 - 15 กรกฎาคม...
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  ผลการประกวดราคาจ้าง บริหารการรับสมัครสอบออนไลน์ การจัดสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25 60 ครั้งที่ 2 ด้วยว...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัด งานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2560 ในหัวข้อ บ้...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก